eBook pdf download

ХАБАРШЫ ВЕСТНИК - Абай атындағы Қазақ ұлттық ...

Жасына карай жеткіншектер .... балаларды жҥрнақтар арқылы зат есімдер жасауға бағыттайтындай тапсырмалардан қҥрылды. Сӛзжасам ...

http://kaznpu.kz/docs/Arnayi__1-2_2013.pdf - to download, right-click.